GDPR

GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů držitelů karty MojaKarta

 

I.

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., se sídlem Radnická 2, 602 00 Brno, IČO: 75063638, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou L 19544, (dále také jen „Správce“) je provozovatelem systému návštěvnických karet Jižní Morava – MojaKarta (dále jen „MojaKarta“). Návštěvnickou kartu MojaKarta je možné získat prostřednictvím webu projektu www.mojakarta.cz, a je možné ji následně využívat i jako mobilní aplikaci. V rámci provozování systému MojaKarta dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „Subjekt údajů“), které se do systému přihlásí a následně do systému zanesou své osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem, proto Správce zveřejňuje toto poučení.

II.

Správce se v rámci zpracování osobních údajů řídí zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje Subjektů údajů jsou v rámci systému MojaKarta zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. Zpracování je pro Správce nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, a dále je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce. Osobní údaje jsou tak zpracovávány za účelem plnění podstaty fungování projektu MojaKarta, tj. poskytování zvýhodnění a benefitů spojených s návštěvnickou kartou MojaKarta, a také k zasílání e-mailových obchodních sdělení týkajících se novinek a služeb v rámci projektu MojaKarta.

III.

Správce zpracovává uvedené osobní údaje, jež mu poskytly Subjekty údajů: 

  1. jméno a příjmení
  2. rok narození
  3. e-mailová adresa
  4. telefonní kontakt
  5. adresa bydliště

Příjemci osobních údajů, resp. další zpracovatelé osobních údajů, jsou subjekty, kterým Správce poskytne osobní údaje, avšak pouze v nezbytném a minimálně nutném rozsahu. Kromě Správce a jeho pověřených zaměstnanců a orgánů veřejné moci v rámci plnění zákonných povinností to jsou subjekty, jež smluvně spolupracují se Správcem na zajištění fungování systému MojeKarta a provozovatelé činností, které jsou předmětem benefitů a zvýhodnění poskytovaných v rámci projektu MojaKarta konkrétnímu Subjektu údajů. Tito příjemci a zpracovatelé osobních údajů při nakládaní s osobními údaji rovněž striktně dodržují ustanovení GDPR.

Osobní údaje nejsou ze strany Správce ani dalších osob předávány do jiných zemí. Osobní údaje Správce zpracovává po celou dobu platnosti smlouvy, to znamená po celou dobu, kdy je účet Subjektu údajů v systému MojaKarta funkční, a dále po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování a oprávněných zájmů Správce; nejdéle však tři roky od skončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu jsou uloženy pouze po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Následně budou osobní údaje vymazány, resp. v celém rozsahu anonymizovány.

IV.

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo od Správce požadovat přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a také vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě, že Subjekt údajů udělil Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, lze jej vzít kdykoliv zpět. 

Všechna uvedená práva může Subjekt údajů uplatnit zasláním žádosti na e-mailovou adresu Správce: [email protected] nebo písemně na adresu sídla Správce, přičemž se jí Správce bude věnovat s nejvyšší prioritou. 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má Subjekt údajů právo se obrátit také na Úřad pro ochranu osobních údajů.